white animals

nikiskanikiska

nikiska detail 2

nikiska detail 1

nikiskanikiska

54″ x 40″

selenium toned jumbo gelatin silver print, acrylic, wax pencil

on board

                                                                               sold

…………………………………………………………………………………………

donkey

donkeydonkey detail 2

donkey detail 1

donkeydonkey

40″ x 30″

selenium toned jumbo gelatin silver print, acrylic,  photographic transfers, wax pencil

on board

                                                                              sold

………………………………………………………………………………………

lubes

lubes

lubes detaillubeslubes

30″ x 25″

selenium toned jumbo gelatin silver print, acrylic, wax pencil

on board

                                                                              sold

………………………………………………………………………………………

bunny

bunnybunny detail 1bunny detail 2bunnybunny

22″ x 30″

selenium toned jumbo gelatin silver print, acrylic, photographic transfers, wax pencil

on board

                                                                              sold

Advertisements